BILAN CARBONE

Интернет страница: http://www.associationbilancarbone.fr

Описание на инструмента

Методът на Bilan Carbone позволява да:

  • се прави оценка на емисиите на парникови газове от дадена дейност, услуга или продукт, като ги оценява в "тона въглероден (CO2) еквивалент" и потреблението на енергия категория по категория;
  • предвиждат се действия, необходими за намаляване емисиите на парникови газове (CO2) – въглероден диоксид и консумацията на енергия.

 

Географско ниво на признание

Франция

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

  • Сертификация от ADEME за участващата компания;
  • Първоначален доклад за потреблението на енергия и емисиите на парникови газове (включително по-специално периметъра за проучване на Bilan Carbone: дейности и оборудване);
  • Годишен последващ доклад на Bilan Carbone.

 

Целеви групи

Размер: микропредприятия и МСП

 

 

Сектори на дейност:

  • Хотели
  • Фирми - организатори на събития
  • Туроператори