EMAS

Интернет страница: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

 

Описание на инструмента

Регламентът на Европейския EMAS определя изискванията, които трябва да се спазват при създаването на система за управление на околната среда (EMS). Това е доброволна схема.

EMAS надхвърля ISO 14001, благодарение на четири допълнителни изисквания на европейския регламент:

  • Ангажиране на служителите;
  • Законосъобразност на сертификационния одит;
  • Външна комуникация, предоставена от оценката за околната среда;
  • Като се вземат предвид непреките аспекти (напр подизпълнители, доставчици, ...).

Създаване на EMAS EMS е потвърдено, когато външният одитор, акредитиран от Европейския съюз е извършил проверка и е издал сертификата EMAS. Сертификатът е валиден за срок от три години.

 

Географско ниво на разпознаване

Европейски съюз

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

  • Сертификатът EMAS е с тригодишна валидност;
  • Доклад на одита за сертифициране;
  • Вътрешен последвак доклад на одита (по принцип веднъж годишно / в зависимост от големината на фирмата);
  • Становище за околната среда (описание на района, въздействията, действията и целите, резултатите).

 

Целеви групи

 Размер: всички размери

Сектори на дейност: всички частни и обществени организации