ISO 14001

Интернет страница: http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm

 

Описание на инструмента

ISO 14001 определя 18-те изисквания и 52 контролнио пункта, които са необходими при създаването на система за управление на околната среда (EMS).

Това е доброволна схема.

ISO 14001 е разработен да подпомага предприятията за повишаване на вътрешната им организация, така че да се намали въздействието на тяхната дейност върху околната среда.

Той определя изискванията при разделяне на  процеса на четири основни етапа: планиране, изпълнение, мониторинг и оценка.

Изпълнението на EMS  ISO 14001 е потвърдено, когато външен одитор, регистриран от френския комитет за акредитация (COFRAC) е извършил проверка и е издал сертификата. Сертификатът е валиден за срок от три години.

 

Географско ниво на разпознаване

В международен план

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

  • Процес, заверен от независим и акредитиран орган за сертификация, след одит;
  • ISO 14001 е сертификат с тригодишна валидност;
  • Доклад за сертифициране на одита;
  • Вътрешен последващ доклад за одит;
  • Политика за околната среда;
  • Задължително годишно проследяване.

 

Целеви групи

Размер: всички размери

Сектори на дейност: всички частни и публични организации