PAN Parks

Интернет страница: http://www.panparks.org

 

Описание на инструмента

Пан паркове  - общоевропейска мрежа от добре управлявани защитени територии, насочени към интегриран подход, съчетаващ опазване на дивата природа и устойчивото развитие на туризма.

Системата сертифицира местна защитена територия, която на свой ред трябва да създаде мрежа от местни бизнес субекти, работещи в областта на туризма. Фондация PAN Parks има 5 ключови принципи, които имат за цел да гарантират високи стандарти на управление и за двете, опазване и устойчиво развитие и съществуването на територия  без човешка намеса. Те са:

 • Природни ценности;
 • Управление на местообитания;
 • Управление на посетителите;
 • Устойчиво развитие на туризма;
 • Бизнес партньори в областта на туризма.

 На местно ниво, сертифицираните защитени зони са свободни да установят своя собствена система за сертифициране на своите бизнес партньори, за да се гарантира, че те работят в хармония с управлението на парка за въвеждане на обща стратегия за устойчив туризъм.

Участието в Пан Парковете се преоценява на всеки 5 години. Фондация PAN Parks осигурява ефективна система на сертификация от трета страна съгласно WCPA (Световната комисия за защитените територии) Рамка за управление на ефективността.

 

Географско  ниво на разпознаване

международно

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

 • Проверка на защитената територия, нейната стратегия за устойчив туризъм и местните бизнес партньори.
 • 5-годишен цикъл

 

Целеви групи

Размер:

Сектори на дейност:

 • Защитени територии и местни бизнес партньори
 • МСП, работещи в туризма
 • Международни туроператори
 • НПО
 • Корпоративен сектор