Travelife

Интернет страница: www.travelife.org/Hotels/Home.asp

Travelife е уеб-базирана международна система за сертифициране на устойчивост, която позволява на доставчиците на настаняване да наблюдават  и самостоятелно да оценяват своята работа, свързана с устойчивостта.

Описание на инструмента

Системата и нейните критерии са разработени чрез процес на консултации с множество заинтересовани страни, с участието на туроператори, хотелиери, търговски асоциации, неправителствени организации, одиторски фирми и академични среди. Стартирала през 2007 г., сега е призната в рамките на пътническата и туристическата индустрия, като  един от най-пълните и надеждни инструменти. Фактът, че тя се управлява от туристическата индустрия и тясната й връзка с туроператори, хотелски групи, дестинации и търговски асоциации гарантира справедливо ценообразуване и надзор на индустрията.

Travelife помага на своите 1300 хотелски членове по целия свят да подобрят своите екологични, социални и икономически въздействия по икономически ефективен начин. На хотели, които отговарят на стандарта Travelife официално им е присъден Travelife за насърчаване на постиженията им.

 

Географско ниво на разпознаване

Всички страни

 

Обосновка / Проверка / Доказателство за придържане

За да се получи Travelife и да бъдат сертифицирани, хотелите трябва да станат член на Travelife и да докажат, че отговарят на критериите за оценка на Travelife. След това те ще получат награда Travelife Gold, наградна плака и правото да използват марката на сертификата Travelife, за да покажат своите постижения за устойчивост на своите клиенти.

 

Целеви групи

Размер: всички размери

Сектори на дейност: туроператори и туристически агенти, хотели и места за настаняване, летуващи