Keskkonnamärgised

Filter: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Show All

BIO HOTELS

Kodulehthttp://www.biohotels.info

Kirjeldus
 Bio-Hotels on hotellide ühendus, mille eesmärk on pakkuda hotelli külastajatele 100% mahetoitu ja keskkonnahoidlikku teenust. Liikmeshotellid peavad täitma rangeid toidu- ja keskkonnanõudeid, millele vastavust kontollib Bio-Hotels Assotsiatsioon kord aastas. Lisaks mahetoidule ja -joogile peavad hotellid täitma ka muid kriteeriume: näiteks peab hotellides olema vähemalt üks sertifitseeritud mahe kosmeetikasari. 

Vaade

ECOCAMPING

Kodulehthttp://www.ecocamping.net

Kirjeldus
 ECOCAMPING on EL-i toetusel arendatud ning spetsiaalselt kämpingutele loodud keskkonnajuhtimisvahend (keskkonnamärgis), mille väljatöötamisel kasutati EMAS-i mõningaid elemente, mis kohandati kämpingute vajadustele.  2002. aastal loodi neljast kämpingust ja neljast keskkonnaorganisatsioonist koosnev assotsiatsioon nimega ECOCAMPING, mis väljastab märgist ning on vastutav ECOCAMPING programmi koordineerimise ja arendamise eest.

Vaade

Eco-dynamic Enterprise märgis

Kodulehthttp://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/le-label-entreprise-ecodynamique

Kirjeldus
 Ecodynamic Enterprise märgis on Brüsseli linna poolt väljaantav keskkonnamärgis, mida saavad taotleda linnas tegutsevad ettevõtted. Märgis annab tunnustust ettevõtete keskkonnahoidlikkusest ning uuenduslikkuest, eriti jäätmekäitluses, energiatarbimises ja liikuvuse korralduses. Lisaks propageerib ja aitab märgis ettevõtetel rakendada etapiviisiliselt standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteeme (nt ISO 14001 või EMAS).

Vaade

EHE – Ehtne ja Huvitav Eesti

Koduleht: http://www.maaturism.ee/index.php?id=ehe-ee

Kirjeldus

Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös Eesti Maaturismi Ühingu ja mitmete teiste asjaliste organisatsioonidega käivitas 2001.a. turismitoodete ökomärgistamise süsteemi EHE (Ehtne ja huvitav Eesti). EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) märgis on kõrge keskkonnateadlikkusega ja pärandkultuuri väärtustavate turismiettevõtete teenuste tunnustamiseks, esile tõstmiseks ja turundamiseks mõeldud kvaliteedimärgis. Märgis antakse ettevõtetele, kelle tegevus ja osutatavad teenused lähtuvad rahvusvahelistest ökoturismi põhimõtetest ning aitavad tutvustada Eesti rikkalikku pärandkultuuri. Tegemist on süsteemiga, millega turismiettevõtted vabatahtlikult võivad liituda.

Vaade

EMAS

Koduleht: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

Kirjeldus

EMAS (EL Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem) määrus seab nõuded organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemile. EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine on vabatahtlik.

Vaade

Euroopa Liidu ökomärgis majutusasutustele

Koduleht: www.ecolable.eu

Kirjeldus
 Märgise saamiseks peab majutusasutus vastama rangetele keskkonnanõuetele. Märgise nõuded sisaldavad 29 kohustuslikku ning 60 valikulist kriteeriumit.
Kriteeriumite valdkonnad: energia, vesi, jäätmed, kemikaalid, transport, haridus, üldjuhtimine, jt.

Vaade

Green Globe

Kodulehthttp://greenglobe.com

Kirjeldus
 Green Globe on turismiteenuse hindamise, sertifitseerimise ja täiustamise süsteem, mis lähtub Agenda 21 säästva arengu põhimõtetest. Süsteem loodi Suurbritannias 1993. aastal. Green Globe standardi üldine eesmärk on edendada säästva reisimise ning säästva turismi põhimõtteid.  Selleks tuuakse välja konkreetsed eesmärgid, kriteeriumid ja meetmed turismiteenuste erinevates valdkondades, mida turismiarendajad ja -ettevõtted saavad järgida.

Vaade

Green Lodge

Koduleht: http://www.baatbg.org/green-lodge/38/49

Kirjeldus
 Green Lodge® on külalistemajadele ning väikestele hotellidele väljaantav märgis, mis vastab ECEAT (Euroopa Öko- ja Agroturismi Keskus, ingl.k: European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) säästva turismi märgise standarditele ning Eurogites kvaliteedinõuetele. Märgise taotlejad on kohalikud ettevõtjad, kes pööravad erilist tähelepanu looduskeskkonna ning kultuuri säilitamisele.

Vaade

ISO 14001

Kodulehthttp://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm 

Kirjeldus
 Rahvusvaheline standard (Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standard), mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile.
ISO 14001 standardi kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine aitab organisatsioonil määratleda ning kontrollida oma tegevustest tulenevaid keskkonnaaspekte ja -mõjusid ning seeläbi muuta oma äritegevust keskkonnahoidlikumaks.

Vaade

PAN Parks

Kodulehthttp://www.panparks.org 

Kirjeldus
 PAN (Protected Area Network) Parks on Euroopa kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on edendada Euroopa suurimate looduskaitsealade kaitsekorraldust ning arendada neil aladel keskkonnahoidlikku turismi ja turismiettevõtlust.

Vaade

Roheline Võti

Koduleht: http://www.greenkey.global/

Kirjeldus
 Roheline Võti on rahvusvaheline keskkonnamärgis turismiettevõtetele (hotellid, külalistemajad, kämpingud, turismiatraktisoonid).
Rohelise Võtme eesmärk on:
• Propageerida ning järgida säästva majandamise põhimõtteid turismisektoris;
• Tõsta ettevõtte töötajate ning külastajate keskkonnateadlikkust;
• Pakkuda külastajatele kvaliteetset majutusteenust;
• Vähendada ettevõtte energia- ning ressursikasutust.

Vaade

TourCert

Kodulehtwww.tourcert.org

Kirjeldus
 Turismiettevõtluse ühiskondliku vastutuse(CSR-Tourism-certified) märgis iseloomustab turismiettevõtte jätkusuutlikkust ning sotsiaalset vastutust.

Vaade

Travelife

Koduleht: www.travelife.org/Hotels/Home.asp

Travelife on rahvusvaheline veebipõhine sertifitseerimissüsteem, mis võimaldab majutusasutustel mõõta oma tegevuse jätkusuutlikkust. 

Vaade