Sissejuhatus

Kultuuri- ja looduspärand annavad Euroopa turismisektorile olulise väärtuse, mistõttu on olemasoleva pärandi säilitamine tähtis.

Kodulehelt leiab näiteid miks ja kuidas aidata meie pikaajalist pärandit säilitada ning annab hea võimaluse turismisektori õppejõududel kasutada seda õppetöö mitmekesistamiseks ning tudengite teadmiste kontrollimiseks läbi veebipõhiste testide.

Samuti pakub koduleht võimalust turismiettevõtetel tutvuda erinevate keskkonnahoidlike näidetega hotellidest, mille rakendamine võimaldab rahalist kokkuhoidu. Lisaks näidetele ja testidele on võimalik katsetada päris elus ette tulevate olukordade lahendamist.

Loodame, et see koduleht inspireerib ja annab praktilisi teadmisi ettevõtte jätkusuutlikkust juhtimisest, millest saab kasu nii ettevõte, meid ümbritsev keskkond kui ka kohalik kogukond.

Maailma Turismiorganisatsioon on jätkusuutliku turismi sõnastanud järgmiselt: „Turism, mis arvestab oma praegust ja tulevast majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju, pöörates tähelepanu oma külastajate, tööstuse, keskkonna ja vastuvõtvate kogukondade vajadustele. “ (UNEP and UNWTO, 2005, Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, p.11-12)

Seega peaks säästev turism:
  1. Kasutama optimaalselt keskkonda, mis on turismi arendamise põhielemendiks ja säilitama ökoloogilised protsessid, looduspärandid ning bioloogilise mitmekesisuse.
  2. Austama vastuvõtvate kogukondade sotsiaal-kultuurilisi traditsioone, säilitama nende ülesehitatud ja olemasolevat kultuuripärandit ja traditsioonilisi väärtusi ning aitama kaasa kultuuride vahelisele arusaamisele ja sallivusele.
  3. Tagama elujõulised ja pikaajalised majandustegevused, pakkudes sotsiaalseid ja majanduslikke eeliseid kõikidele asjaosalistele. Seal hulgas tagama ka stabiilse tööhõive ja sissetulekute teenimise võimalused, sotsiaalteenused vastuvõtvatele kogukondadele ning aitama kaasa vaesuse vähendamisele.

Suur pilt

Keskkonnahoidlik tegevus

Praeguseks on üle kolme neljandiku ettevõtetest (77%) võtnud kasutusele meetmeid, kuidas oma ettevõtte tekitatud keskkonnamõju vähendada. Euroopa Liidu turismitööstus moodustab peaaegu 3,7% kogu EL sisemajanduse kogutoodangust, kus 1,8 miljonit ettevõtet annab tööd 5 %-le kogu EU töötavast elanikkonnast (ligikaudu 11,3 miljonit töökohta). Turismisektori hinnanguline panus sisemajanduse kogutoodangusse on palju suurem, kui võtta veel arvesse teisi turismiga seonduvaid sektoreid. Kaudselt panustab turism sisemajanduse kogutoodangusse ligikaudu 10% ja vähemalt 11% kogu tööhõivest.

548

Kasutajad

85

Parimad näited

29

Juhtumid

16

Küsimused

Kontrollige oma teadmisi

Try the multiple choice questions to test your knowledge of sustainable tourism

About the project

This educational tool was created by an international team, with members coming from five organizations of three European countries, working in the fields of education, professional training, environmental studies, and sustainability as part of the project <strong>“Green Ideas For Tourism for Europe”</strong> with funding from the European Commission under the <strong>“Erasmus +” programme</strong>.