Turismitööstuse töötajate ja ettevõtjate õigused

Turismitööstuse töötajate ja ettevõtjate õigused vastavalt üldisele turismi eetikakoodeksil

  1. Turismisektori ja sellega seotud majandusvaldkondade palgatöötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate põhiõigused  peaksid olema tagatud  nii nende päritoluriikide kui ka vastuvõtjariikide riiklike ja kohalike haldusasutuste järelvalve all, võttes arvesse konkreetseid piiranguid, mis on seotud eelkõige nende tegevuse hooajalisusega, nende tegevusvaldkonna ülemaailmse mõõtmega ning paindlikkusega, mida neilt nende töö iseloomu tõttu nõutakse;
  2. Turismisektori ja sellega seotud majandusvaldkondade palgatöötajatel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel on õigus ja kohustus omandada asjakohane alg- ja täiendõpe. Neile tuleks anda piisav sotsiaalkaitse. nende töökoha ebakindlust tuleks piirata nii palju kui võimalik. Sektori hooajatöölistele tuleks pakkuda erilist staatust, pöörates erilist tähelepanu nende sotsiaalsele heaolule; 
  3. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kellel on vajalikud oskused ja teadmised, peaks olema olemas õigus areneda turismivaldkonna kutsealases tegevuses kehtivate siseriiklike õigusaktide alusel. Ettevõtjatel ja investoritel - eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes - peaks olema õigus turismisektorile vabalt juurde pääseda minimaalsete õiguslike või halduslike piirangutega;
  4. Juhtide ja palgatöötajate või eri riikidest pärit töötajate kogemuste jagamine aitab kaasa maailma turismitööstuse arengule; neid liikumisi tuleks võimalikult palju hõlbustada, järgides kohaldatavaid siseriiklikke seadusi ja rahvusvahelisi kokkuleppeid;
  5. Rahvusvaheliste teabevahetuse arengu ja dünaamilise kasvu asendamatu solidaarsuse tegurina ei peaks turismisektori rahvusvahelised ettevõtted ära kasutama enda turgu valitsevat seisundit; nad peaksid hoiduma vastuvõtvate kogukondade kunstlikult loodud kultuuriliste ja sotsiaalsete mudelite liikumisest; vastutasuks nende investeerimis-ja kaubavabadusele, mida tuleks täielikult tunnustada, peaks neid kaasama kohalikku arengusse , vältides oma kasumi või selle põhjustatud impordi ülemäärast kodumaale tagasisaatmist, vähendades nende panust asustatud majandusse;
  6. Partnerlus ja tasakaalustatud suhted tootjate ja vastuvõtvate riikide ettevõtete vahel aitavad kaasa turismi säästvale arengule ja selle majanduskasvu eeliste õiglasele jagamisele.

 

 

Ökokaart