Parimad näited

Waste

Turism ja jäätmeteke

Jäätmetekke hulga poolest on turismil suhteliselt väike roll tekitades vaid 6,7 % teenindussektoris tekkinud jäätmetest EU-27s (EEA, 2010). Siiski on turismisektoris tekkinud jäätmete  hulk absoluutnumbrites üsna suur - globaalselt 35 millionit tonni jäätmeid aastas (Conservation International, 2003) . Lisaks on turismisektori poolt tekitatud jäätmetel üldiselt suurem keskkonnamõju kui suhteliselt suurema osatähtsusega ehitus- ja kaevandusjäätmetel.

Turistid võivad inimese kohta tekitada kuni kaks korda rohkem jäätmeid kui kohalikud elanikud (IFC, 2007). Majutusasutustest pärit jäätmed on sarnased majapidamiste segajäätmetega selle poolest, et need koosnevad paljudest eri jäätmeliikidest, sh orgaanilistest ja ohtlikest jäätmetest, mille ladestamisel võib olla märkimisväärne keskkonnamõju (eriti kasvuhoonegaaside ja toksiliste ainete lekkimise näol). Majutusasutused ja restoranid panustavad palju ka pakendijäätmete tekkesse (Eurostat, 2010), sh plastik- ja metallpakendite tekkesse, mille tootmisel kulub palju energiat ning loodusvarasid. Lisaks varieerub turismisektori jäätmehulk enamasti hooajaliselt ning tekib paikades, mis on prügireostusele tundlikud. Seeläbi tekitab turismisektor jäätmejaamadele tipphooajal suure koormuse ning kahjustab sihtkohtade looduslikku väärtust. Merre sattunud plastjäätmed ohustavad kalu, veeloomi ning -linde.

Majutusasutuse jäätmepoliitikas peaks prioriteetsel kohal olema tekitatava jäätmekoguse vähendamine. Selles osas lasub suurim vastutus ülemastme juhtidel ning hankeosakonnal. Hanke korraldamisel tuleks arvesse võtta kui palju jäätmeid hangete tagajärjel tekib.

Äraviskamisele mõeldud esemete korduskasutamine on paremuselt järgmine variant.

Alles pärast jäätmekoguse vähendamist ja esemete korduskasutamist tasub kaaluda jäätmete taaskasutamist. See aitab samuti vähendada prügimäele saadetavate jäätmete hulka. Majutusasutustes on palju prügi, mida saab taaskasutada, näiteks paber, papp, plastjäätmed, klaas ja praadimisõli.

Sellest sektsioonist leiab häid näiteid, kuidas vähendada, korduskasutada ja taaskasutada jäätmeid ning seeläbi muuta oma jäätmekäitlussüsteem kulutõhusamaks ja keskkonnahoidlikumaks.